JAVNI POZIV za početak evidentiranja nerazvrstane ceste

Autor: Općina Sveti Filip i Jakov
Izvor fotografije: Općina Sveti Filip i Jakov
Objavljeno: 10.03.2014.

Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje Javni poziv za početak evidentiranja nerazvrstane ceste naziva "Put Crkve Sv. Nikole do Mrkića" k.o. Turanj, Sikovo.

REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SVETI FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 930-01114-01103
URBROJ: 2198/19-03-14-1
Sveti Filip i Jakov, 10. ožujak 2014. godine

Sukladno članku 131., 132. i 133. Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11.,18/13.,54/13. i 148/13.) Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov objavljuje

JAVNI POZIV

l.
Općina Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov, započinje s postupkom evidentiranja nerazvrstane ceste, naziva "put Crkve Sv. Nikole do Mrkića" u k.o. Turanj, koja se proteže od Područne škole - Crkve Sv. Nikole - mjesno groblje - Mrkići, čest. zem. 1188/5 k.o. Turanj (nova izmjera dio čest. 327811 k.o. Turanj).
Ovim putem se obavještava nositelje prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna cesta o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste.

Il.
Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste iz točke 1. ovog Javnog poziva u svojstvu odgovorne osobe izraditi će ovlašteni inženjer geodezije Krste Turčinov, dipl.ing.geod., broj upisa u Hrvatsku komoru ovlaštenih inženjera geodezije 689, zaposlen u uredu ovlaštenog inženjera geodezije Krste Turčinov.

llI.
Dana 14. ožujka 2014. godine, Općina Sveti Filip i Jakov započeti će s obilježavanjem granica zemljišta na kojemu je izgrađena predmetna nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije, koji će se brinuti da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

IV.
Svi nositelji prava na zemljištu i nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena predmetna cesta mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste te zatražiti dodatna pojašnjenja u prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov, Obala kralja Tomislava 16,23207 Sveti Filip i Jakov dana 17. ožujka 2014. godine od 9,00 do 12,00 sati.