JAVNI POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2020. godinu

Autor: Općina Sv. Filip i Jakov
Izvor fotografije: GOOGLE
Objavljeno: 28.08.2019.

Rok za dostavu prijava je 20. rujna 2019. godine.

U javne potrebe u kulturi, prosvjeti, športu i tehničkoj kulturi Zadarske županije za 2020. godinu uvrstit će se programi, djelomično ili u cijelosti:

 

a) KULTURA

 

 1. djelatnost ustanova u kulturi kojima je osnivač Zadarska županija,
 2. djelatnost ustanova u kulturi kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne samouprave s područja Zadarske županije,
 3. programi gradova i općina,
 4. programi amaterskih udruga,
 5. znanstveno-istraživački programi,
 6. filmski, video, TV, radio i multimedijalni programi,
 7. programi glazbene kulture,

8.      nakladnička djelatnost,

 1. izložbeno-scenski programi i
 2. programi koji promiču kulturu mladih i alternativnu kulturu.

 

b) PROSVJETA

 

·                  Predškolstvo

 

 1. za djecu s teškoćama u razvoju i darovitu djecu i
 2. predškolski programi.

 

·                  Osnovno školstvo

 

 1. izborna i fakultativna nastava,
 2. školski sportski klubovi,
 3. natjecanja i smotre,
 4. izvannastavni i izvanškolski programi,
 5. eko grupe i škole u prirodi,
 6. školski listovi,
 7. programi tradicijske baštine,
 8. programi tehničke kulture,
 9. programi medijske kulture,
 10. posebni programi i
 11. ostali programi.

 

·                  Srednje školstvo

 

 1. izborna nastava,
 2. školski športski klubovi,
 3. natjecanja i smotre,
 4. izvanškolski i izvannastavni programi,
 5. eko grupe,
 6. školski listovi,
 7. programi tradicijske baštine i
 8. ostali programi u srednjem školstvu.

 

c) ŠPORT

 

 1. poticanje i promicanje športa,
 2. provođenje športskih aktivnosti djece, mladeži i studenata,
 3. djelovanje športskih udruga, športskih zajednica i saveza,
 4. športska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita,
 5. športsko-rekreacijske aktivnosti građana,
 6. športske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom i
 7. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata elaborata i studija u funkciji razvoja športa.

 

d) TEHNIČKA KULTURA

 

 1. poticanje i promicanje tehničke kulture,
 2. programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
 3. specifični programi odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju darovitu i hendikepiranu djecu,
 4. programi prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programi organiziranja inventivnog rada,
 5. organiziranje promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi, sajmova i sl.) i
 6. nabavka opreme i održavanje objekata tehničke kulture od interesa za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

                              

II.

Prijave projekata i programa u kulturi, tehničkoj kulturi, predškolstvu, osnovnom i srednjem školstvu podnose ustanove, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te ostale pravne i fizičke osobe, ukoliko se njihovi projekti i programi odnose na javne potrebe od interesa za Županiju kao cjelinu.

 

Pravo prijave projekata i programa u športu imaju pravne osobe sa sjedištem u Zadarskoj županiji koje su registrirane za djelatnost športa.

 

Programe javnih potreba u športu, koji se odnose na provođenje športskih aktivnosti djece i mladeži, nadležnim tijelima za poslove športa u jedinicama područne (regionalne) samouprave u pravilu predlaže Školski sportski savez i lokalne športske zajednice.

 

Sredstva za plaće, materijalne troškove i programe ustanova u kulturi, kojima je osnivač Zadarska županija, dostavljaju se izravno Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i šport.

Sredstva za plaće zaposlenicima u Zajednici tehničke kulture i Sportskoj zajednici Zadarske županije, te pripadajućim sportskim savezima, utvrdit će se u visini koja će biti određena Odlukom o izvršavanju proračuna Zadarske županije za 2020. godinu.

 

Zajednice i pripadajući savezi, uz prijedlog programa javnih potreba, dužni su dostaviti broj zaposlenika, stručnu spremu zaposlenika, godine staža zaposlenika i druge relevantne podatke za izračun plaća.

 

Gornja odredba odnosi se na zaposlenike u Zajednicama i pripadajućim savezima kojima su se sredstva za plaće u 2019. godini osiguravala u proračunu Zadarske županije.

 

UVJETI PRIJAVE ZA UDRUGE:

 

Projekti/programi će biti razmatrani ukoliko udruga udovoljava slijedećim uvjetima:

 

 1. da je udruga upisana u Registar udruga odnosno drugi odgovarajući registar,
 2. da je udruga upisana u Registar neprofitnih organizacija,
 3. da je teritorijalni obuhvat djelatnosti i djelovanja udruge područje Zadarske županije ili da ostvaruje programe/projekte kojim se zadovoljavaju javne potrebe i interesi Županije,
 4. da statutom utvrđeni ciljevi i djelatnosti udruge nisu u suprotnosti s Ustavom ili Zakonom,
 5. da vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija: Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu  neprofitnih organizacija („Narodne novine“, br. 121/14), Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu  i registru neprofitnih organizacija („Narodne novine“, br. 31/15, br. 67/17 i 115/18)
 6. da je udruga ispunila obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o potporama iz proračuna Zadarske županije,
 7. da je udruga ispunila sve obveze s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Zadarske županije,
 8. da je udruga sukladno članku 55. stavku 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) uskladila Statut sa Zakonom o udrugama i o tome podnijela zahtjev za upis promjena nadležnom uredu.

Ispunjavanje uvjeta da je udruga ispunila sve obveze s osnova plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema Državnom proračunu i proračunu Zadarske županije prijavitelj dokazuje potvrdom Porezne uprave o nepostojanju duga. Ispunjavanje ostalih uvjeta prihvatljivosti prijavitelja, Zadarska županija provjerava uvidom u Internetom dostupan Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija kao i provjerom u poslovnim knjigama Zadarske županije. U slučaju nemogućnosti provjere na opisani način Zadarska županija zadržava pravo tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju uvjeta u postupku ispitivanja ispunjavanja formalnih uvjeta Javnog poziva (npr. presliku Statuta, potvrdu FINA-e o zaprimanju financijskih izvještaja i dr.).

 Više informacija u dokumentu u privitku:

                                                                      

Javni poziv_1.docx