JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti u 2015. godini

Autor: Općina Sveti Filip i Jakov
Izvor fotografije: Općina Sveti Filip i Jakov, Internet
Objavljeno: 19.09.2014.

Općina Sveti Filip i Jakov objavljuje JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov u 2015. godini. Prijave se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno do (uključujući) 10. listopada 2014. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA ZADARSKA
OPĆINA SV. FILIP I JAKOV
Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za razvoj i društvene djelatnosti 
Klasa: 402-03/14-01/01
Urbroj: 2198/19-03-14-02
Sv. Filip i Jakov, 19. rujan 2014. godine

Općina Sv. Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za razvoj i društvene djelatnosti, na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 74. i 76. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 157/13.), članka 4. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 154/11., 12/12., 35/12., 70/12., 144/12., 82/13., 159/13. i 22/14.), članka 32. Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08. i 136/12.), članka 32. i 33. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14.) i članka 7. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Sv. Filip i Jakov ("Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov", broj 10/14.), objavljuje

JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov u 2015. godini

I. 
Predmet ovoga poziva je prikupljanje prijava za financiranje/sufinanciranje projekata i programa javnih potreba u Općini Sv. Filip i Jakov u 2015. godini za koje će se osigurati financijska potpora iz Proračuna Općine.

II.
Na javni poziv se mogu prijaviti ponuditelji koji su:
1. registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, 
2. imaju registrirano sjedište i djeluju na području Općine Sv. Filip i Jakov,
3. svojim programima i djelovanjem obuhvaćaju prvenstveno korisnike s područja Općine Sv. Filip i Jakov.

III.
Javne potrebe u društvenim djelatnostima uključuju sljedeća područja od javnog interesa za Općinu Sv. Filip i Jakov: 
1. kultura, 
2. sport,
3. socijalna skrb, 
4. zdravstvena zaštita i
5. zaštita okoliša.

IV.
Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog programa/projekta su: 
• usklađenost s programskim načelima Općinskih projekata, odnosno usklađenost s mjerama na području kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstvene zaštite i sl. iz nacionalnih strategija, politika i/ili programa, 
• jasno iskazani ciljevi programa/projekta,
• rad s korisnicima - neposredan rad s korisnicima iz lokalne zajednice, posebice s mlađom populacijom,
• infrastruktura - postojanje materijalne (prostor, oprema) i stručne (organizacija, ljudski resursi) infrastrukture za provedbu programa/projekta,
• usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Općine Sv. Filip i Jakov i njihova uključenost u razvoj i praćenje, 
• novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema, 
• uključivanje volontera i suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Općine Sv. Filip i Jakov, osigurani resursi za provedbu projekta/programa, 
• obuhvat korisnika – kvantitativni (broj korisnika) i kvalitativni (jasno definirana ciljana skupina koju se programom/projektom zahvaća),
• uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata iz područja društvenih djelatnosti financiranih od Općine Sv. Filip i Jakov (npr. broj posjetitelja, broj korisnika, medijska popraćenost, itd.), 
• sufinanciranje iz drugih izvora (Zadarska županija, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i slično),

V.
Obvezni obrasci za prijavu su: 
1. obrazac prijave,
2. preslika rješenja (ili izvatka iz registra) o upisu u sudski ili drugi registar (ustanova, udruga i dr.) sa svim kasnijim izmjenama u registraciji iz kojeg je vidljivo da je osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja u kojem se podnosi prijava,
3. preslika ovjerenog zapisnika s posljednje Skupštine udruge ili drugog upravljačkog tijela,
4. preslika ovjerenog financijskog izvješća o poslovanju ili odluka upravljačkog tijela o nesastavljanju financijskog izvješća (za one koje nisu obveznici sastavljanja financijskog izvješća) organizacije civilnog društva za prethodnu godinu,
5. izjava o partnerstvu – samo ukoliko je partnerstvo predviđeno u prijavi programa ili projekta.


VI.
Prijave se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno do (uključujući) 10. listopada 2014. godine na sljedeću adresu:
Općina Sv. Filip i Jakov, Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za razvoj i društvene djelatnosti
JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba
društvenih djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov u 2015. godini – NE OTVARATI

Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov

ili elektronskim putem na e-mail adresu:
darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr

VII.
Prijave koje ne udovoljavaju prethodno navedenim uvjetima, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene, nečitke ili pristignu izvan roka neće se razmatrati niti će se uvrstiti u program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Sv. Filip i Jakov za 2015. godinu. 
Po izvršenoj procjeni i prijedlogu, konačnu odluku o financiranju donosi na prijedlog Načelnika Općinsko vijeće Općine Sv. Filip i Jakov prilikom usvajanja Proračuna Općine Sv. Filip i Jakov za 2015. godinu i programa javnih potreba za 2015. godinu.

VIII.
Svaki se potencijalni kandidat može obratiti Jedinstvenom upravnom odjelu – Odsjeku za razvoj i društvene djelatnosti u svezi otklanjanja eventualnih nejasnoća oko raspisanog javnog poziva (Obala kralja Tomislava 16, 23207 Sveti Filip i Jakov) svakim radnim danom od 08 do 15 sati, na broj telefona 023/389-808 ili putem e-maila na adresu: darko.mikas@opcina-svfilipjakov.hr .

Općina Sv. Filip i Jakov

U prilogu:

- IZJAVA O PARTNERSTVU
- JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov u 2015. godini
- PRAVILNIK o financiranju javnih potreba Općine Sveti Filip i Jakov
- PRIJAVNICA OSFJ

ODLUKA o izmjeni JAVNOG POZIVA za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društve.docx

IZJAVA o partnerstvu.doc

PRIJAVNICA OSFJ.doc

JAVNI POZIV za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba dr. dj. OSFJ u 2.pdf

PRAVILNIK o financiranju javnih potreba Općine Sv. Filip i Jakov (1).pdf