JAVNI POZIV za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje ( POS ) na području Općine Sveti Filip i Jakov

Autor: Općina Sv. Filip i Jakov
Izvor fotografije: google
Objavljeno: 19.02.2019.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje pisanih zahtjeva za kupnju stanova iz programa POS-a na području Općine Sveti Filip i Jakov sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji ( Narodne novine 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15 i 57/18 ) i Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Općine Sveti Filip i Jakov ( Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov br. 16/18 ).

Pravo na podnošenje zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Općine Sveti Filip i Jakov imaju svi građani – državljani Republike Hrvatske.

Zahtjev za kupnju stana podnosi se na posebnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Općine Sveti Filip i Jakov www.opcina-svfilipjakov.hr ili neposredno u službenim prostorijama Općine Sveti Filip i Jakov na adresi Obala kralja Tomislava 16, u Svetom Filipu i Jakovu radnim danom u vremenu od 8,00 do 12,00 sati.

Podnositelj zahtjeva mora uz zahtjev za kupnju stana priložiti:

Domovnicu ili preslik osobne iskaznice – za podnositelja zahtjeva

1     Rodni list ili vjenčani list ili izvadak iz registra životnog partnerstva – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana ( ne starije od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva )

3)    Uvjerenje o prebivalištu – za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva navedene u zahtjevu za kupnju stana, koje izdaje policijska uprava, ( ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva )

4)     Javnobilježnički ovjerenu izjavu danu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću kojom podnositelj zahtjeva za sebe i članove obiteljskog domaćinstva izjavljuje da on i članovi obiteljskog domaćinstva navedeni u zahtjevu za kupnju stana nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, a niti su do sada imali stan ili kuću u vlasništvu koju su otuđili, odnosno da u vlasništvu imaju neodgovarajući stan ili kuću, ( ne starije od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva). U slučaju da su podnositelj zahtjeva i/ili članovi obiteljskog domaćinstva za koje se daje ovjerena izjava da nemaju u vlasništvu stan ili kuću na području Republike Hrvatske, nasljednici imovine, trebaju još priložiti i rješenje o nasljeđivanju

5)   Dokaz stambenog statusa: ugovor o najmu stana - ovjeren ili prijavljen u poreznoj upravi (priznavati će se važeći ugovori o najmu stana koji su ovjereni kod javnog bilježnika ili prijavljeni u nadležnoj poreznoj upravi najkasnije dan prije objave Javnog poziva) ili izjava o stanovanju kod člana obitelji, potpisana od strane podnositelja zahtjeva dana pod kaznenom odgovornošću te supotpisana od strane dva svjedoka;

e-izvadak ili izvadak iz zemljišne knjige izdan od strane Zemljišno knjižnog odjela nadležnog suda kao dokaz vlasništva neodgovarajućeg stana uz obvezatno naznačenu adresu, strukturu i ukupnu površinu stana u vlasništvu - za podnositelja zahtjeva i članove obiteljskog domaćinstva i sl.,

6)    Izjavu o postojanju izvanbračne zajednice ili neformalnog životnog partnerstva, potpisana od strane podnositelja zahtjeva i izvanbračnog supružnika ili neformalnog životnog partnera, dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću  te supotpisana od dva svjedoka i ovjerena od javnog bilježnika.

7)     Dokaz o školskoj spremi (svjedodžba o završenom školovanju, radna knjižica, diploma)

8)     Dokaz o radnom iskustvu (potvrda o podacima evidentiranim u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektronički zapis u slučaju da je podnositelj prijave podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

9)     Dokaz o školovanju djece – potvrda/uvjerenje škole ili visokog učilišta

10) Rješenje nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o utvrđenom stupnju invaliditeta za podnositelja zahtjeva i/ili člana obiteljskog domaćinstva, odnosno nalaz i mišljenje nadležnog tijela o utvrđenim teškoćama u razvoju djeteta.

11) Potvrdu nadležnog tijela državne uprave o vremenu sudjelovanja u Domovinskom ratu za podnositelja zahtjeva.

12) Rješenje nadležnog Ministarstva o utvrđenom invaliditetu za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata.

13) Potvrdu o statusu člana obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata – za podnositelja zahtjeva.

 

Isprave se mogu podnijeti i kao preslike, odnosno izjave bez ovjere potpisa davatelja izjave.Podnositelj zahtjeva dužan je izvornike podnijeti na uvid službenim osobama APN-a najkasnije prilikom odabira stana, kao i izjave iz točaka 4.,5.,6., dostaviti s ovjerom potpisa davatelja izjave.

2-IZJAVA o vlasništvu stana ili kuće 2019 - FINALNO!!!!.docx

3-IZJAVA o vlasništvu neodgovarajućeg stana ili kuće 2019 - FINALNO!!!!.docx

4-IZJAVA o izvanbračnoj zajednici 2019 - FINALNO!!!!.docx

5-IZJAVA o stanovanju kod člana obitelji 2019 - FINALNO!!!!.docx

NATJECAJ_POS 2019.docx

1-ZAHTJEV ZA KUPNJU STANA 2019 - FINALNO!!!!.docx