O D L U K A o proglašenju sajamskog dana na područuju Općine Sveti Filip i Jakov

Objavljeno: 14.08.2023

Na temelju članka 57. stavak 6. Zakona o trgovini („Narodne novine“ broj 87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13., 30/14., 32/19., 98/19., 32/20. i 33/23), 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 106/03., 129/05.,109.,/07., 125/08., 36/09.,150/11., 144/12., 19/13.,137/15.,123/17.,98/19.,i 144/20.) i članka 40. stavka 1. točka 2. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ broj 2/14-pročišćeni tekst , 06/14., 1/18., 1/20 i 2 /21), Općinski načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 14. kolovoza 2023. godine donosi

O D L U K U

o proglašenju sajamskog dana na područuju Općine Sveti Filip i Jakov

I.

U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti proglašava se 15. kolovoza (utorak) 2023. godine sajamski dan na području Općine Sveti Filip i Jakov.

Dozvoljava se rad prodajnih objekata na plažama i rivama na području Općine Sveti Filip i Jakov na način da prodajni objekti na plažama i rivama (kiosci i štandovi) koji imaj zaključen Ugovor o zakupu javne površine na području Općine Sveti Filip i Jakov i koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru, mogu raditi za vrijeme proglašenja sajamskog dana.

II.

Odluka stupa na snagu danim donošenja, a objaviti će se na Službenoj stranici Općine Sveti Filip i Jakov.

OPĆINSKI NAČELNIK

Zoran Pelicarić

Odluka sajamskog dana.docx