Obavijest - O D L U K A o određivanju radnog vremena Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov

Autor: Općina Sv. Filip i Jakov
Izvor fotografije: google
Objavljeno: 16.03.2020.

Na temelju članka 46. Statuta Općine Sv. Filip i Jakov (Službeni glasnik Općine Sv. Filip i Jakov 2/14, 6/14 i 1/18), a sukladno preporuci Ministarstva Uprave Klasa: 011-02/20-01/76, Urbroj: 515-01/1-20-1 od 13. ožujka 2020.godine, a u svezi s poduzimanjem mjera o suzbijanju širenja koronavirusa COVID-19, donosi se O D L U K A o određivanju radnog vremena Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov

 

Članak 1.

Od 16. 03. do 30. 03. 2020. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Sv. Filip i Jakov neće primati stranke u prostore općinskih službi već će sve potencijalne stranke koje imaju bilo kakvu potrebu za komunikacijom u općinskim službama u navedenom periodu obavijestiti da to mogu učiniti ISKLJUČIVO telefonskim putem na broj: 023/389-800 ili 023/389-814 ili putem elektroničke pošte na e-mail: protokol@opcina-svfilipjakov.hr

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i objaviti će se na mrežnim stranicama Općine Sveti Filip i Jakov i na oglasnoj ploči.KLASA: 601-01/20- 01/02

URBROJ: 2198/19-01-20-2

Sv. Filip i Jakov, 16. 03. 2020.Općinski načelnik

Zoran Pelicarić

mjere općine2.docx