ODLUKA o izmjeni JAVNOG POZIVA za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti

Autor: Općina Sveti Filip i Jakov
Izvor fotografije: Općina Sveti Filip i Jakov
Objavljeno: 10.10.2014.

Donosi se Odluka o izmjeni JAVNOG POZIV za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov u 2015. godini, KLASA: 402-03/14-01/01, URBROJ: 2198/19-01-14-02, objavljen 22. rujna 2014. godine, na način da se produžuje rok prijave u odjeljku VI. prema sljedećem tekstu: Prijave se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno do (uključujući) 24. listopada 2014. godine.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 46. Statuta Općine Sveti Filip i Jakov ("Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov" br. 2/09 i 1/13) Načelnik Općine Sveti Filip i Jakov dana 10. listopada 2014. godine donosi


ODLUKU o izmjeni JAVNOG POZIVA za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov u 2015. godini

I.

Donosi se Odluka o izmjeni JAVNOG POZIV za prijavu projekata i programa za financiranje javnih potreba društvenih djelatnosti Općine Sv. Filip i Jakov u 2015. godini, KLASA: 402-03/14-01/01, UR. BROJ: 2198/19-01-14-02, objavljen 22. rujna 2014. godine, na način da se produžuje rok prijave u odjeljku VI. prema sljedećem tekstu:
Prijave se dostavljaju preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno do (uključujući) 
24. listopada 2014. godine.
Ostali dijelovi teksta Javnog poziva ostaju nepromijenjeni.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


KLASA: 402-03/14-01/01
UR. BROJ: 2198/19-01-14-03

Sv. Filip i Jakov, 10. listopad 2014. godine


OPĆINSKI NAČELNIK
Zoran Pelicarić