U Tustici niču hotel i kamp s tisuću ležajeva

Objavljeno: 28.03.2022

Na području Tustice, izvan naselja Sv. Petar prema Sukošanu, izgradit će se hotel i kamp kapaciteta 1000 kreveta, a uz more plaža s plažnim sadržajima, šetnica, jedan vez i privezište za 200 plovila. Jednoglasno prihvaćen novi UPU ugostiteljsko-turističke zone je izuzetno značajan za sve općinske žitelje jer će znatno utjecati na bolji standard i demografsku obnovu, kazao je Zoran Pelicarić - Peco, općinski načelnik

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Sveti Filip i Jakov pod predsjedanjem Igora Pedisića općinski vijećnici jednoglasno su prihvatili prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja »Rekonstrukcija ispraćajne dvorane u naselju Sveti Filip i Jakov« i prijavi na natječaj te prijedlogu Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke zone Sveti Petar na Moru u Tustici.
- Novi UPU ugostiteljsko-turističke zone je izuzetno značajan za žitelje Sv. Petra i sve općinske žitelje na kojem intenzivno radimo protekle dvije godine. Nakon zelenog svjetla Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine UPU je jednoglasno prihvaćen na Vijeću što će znatno utjecati za bolji standard naših žitelja, naročito na demografsku obnovu, kazao je Zoran Pelicarić - Peco, općinski načelnik.

Turistička valorizacija cjelokupnog prostora općine

Izmjene i dopune UPU-a je izradila tvrtka Volat j.d.o.o. iz Posedarja.
- Na području Tustice, izvan naselja Sv. Petar prema Sukošanu i Zadru, izgradit će se hotel i kamp kapaciteta 1000 kreveta te plaža s plažnim sadržajima, šetnica, jedan vez i privezište za 200 plovila, istaknuo je Pelicarić.
Izgradnjom ugostiteljsko-turističke zone u Tustici, kaže on, ostvarit će se sinergijsko povezivanje mikrodestinacija (Babac, Raštane Donje, Raštane Gornje, Sikovo, Sv. Filip i Jakov, Sv. Petar na Moru, Turanj) u funkciji turističke valorizacije cjelokupnog prostora općine i produženja turističke sezone.
- Kompletna površina unutar granica obuhvata ovog Plana je izdvojeno građevinsko područje izvan naselja koje je podijeljeno na dva dijela. Sjeveroistočno od Jadranske magistrale D8 nalazi se zona gospodarske ugostiteljsko-turističke namjene i to za sadržaje: T1 (hotel) i T3 (kamp). Jugozapadno od D8 nalaze se: zona rekreacije R3 (uređena morska plaža) i P (privezište), pojasnio je Pelicarić.

Dva pješačka pothodnika

Infrastrukturnim koridorom ugostiteljsko-turistička zona sjeveroistočno od ceste DC8 podijeljena je u dvije prostorne cjeline: T1 za gradnju hotela s minimalno 4 zvjezdice u zapadnom dijelu i T3 za gradnju kampa u istočnom dijelu.
- Kapacitet cijele ugostiteljsko-turističke zone je 1000 kreveta koje je moguće ostvariti u smještajnim kapacitetima hotela (s depadansama) i u kampu, istaknuo je Pelicarić.
U zoni ugostiteljsko-turističke namjene T1, najmanje 70% smještajnih jedinica mora biti u zgradi hotela, a najviše 30% u depadansama.
- Unutar zone obuhvata Plana obvezna je izgradnja raskrižja i dva pothodnika za potrebe javnog pješačkog pristupa do obalnog dijela i predviđenog kolnog pristupa do pristaništa, naglasio je Pelicarić.
Također, unutar prostorne cjeline T3 predviđena je gradnja kampa te se na predviđenoj građevnoj čestici moraju ostvariti svi potrebni sadržaji za cjelovito pružanje usluga u toj prostornoj cjelini.

Brodski vez i privezište

- Planom uređenja sportsko-rekreacijske zone je predviđeno uređenje i izgradnja uređene morske plaže, šetnica (lungo mare) minimalne širine 3 metra, plažni sadržaji te izgradnja privezišta s maksimalno 20% ukupnog broja smještajnih jedinica pod kojim se podrazumijeva smještaj jednog pristana veza maksimalne duljine operativne obale 20 metara za prihvat turističkih brodova za prijevoz izletnika - turista, opisao je Pelicarić.
Osim općinskih vijećnika i načelnika Pelicarića na sjednici OV-a nazočili su i pravnica Katarina Ralić, voditelj Odsjeka za razvoj i društvene djelatnosti Darko Mikas te pročelnik Jure Jelenić, koji je izuzetno jezgrovito objašnjavao novi UPU ugostiteljsko-turističke zone u Sv. Petru te skore radove uokolo ispraćajne dvorane u Sv. Filipu i Jakovu, izgradnju ogradnog zida, parkirališta, hortikulture.


Izvor: Zadarski list